Veřejný závazek

1.1  Poslání pečovatelské služby

Pečovatelská služba Velký Šenov zajišťuje terénní pečovatelské služby občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, spočívající ve snížení soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, tedy občanům, kteří vzhledem k svému zdravotnímu stavu nebo věku nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby bez pomoci druhé osoby a to bez ohledu na to, jde-li o stav dočasný nebo trvalý.

Pomáhá uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Dle individuálních potřeb žadatele poskytuje pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí jeho života, v souladu s lidskými právy a zachováním lidské důstojnosti.

Služby jsou poskytovány jak obyvatelům žijících ve vlastních domácnostech, na katastrálním území Velký Šenov, tak i v domě s pečovatelskou službou.

1.2  Cíl pečovatelé služby 

Cílem pečovatelské služby je umožnit osobám se sníženou soběstačností co možná nejdéle, s určitou podporou, setrvat v jejich přirozeném domácím prostřední, zvládat každodenní péči o vlastní osobu a domácnost a žít tak nadále plnohodnotný a relativně samostatný život.

Pečovatelská služba pomáhá uživatelům:

 • udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost.
 • zvládat těžkosti spojené s péčí o sebe i domácnost
 • žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění
 • zajistit uživatelům pocit jistoty a bezpečí
 • být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy
 • spolupracovat s úřady a organizacemi
 • aktivně se podílet na kulturním a sociálním životě
 • oddálit nutnost ústavního zaopatření

Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

 

1.3 Cílová skupina uživatelů

 

Pečovatelská služba je určena všem občanům města Velký Šenov, jejichž soběstačnost je snížena v základních životních dovednostech.

To znamená osobám, které nejsou schopny (nebo je jejich schopnost omezena)

- zajistit osobní péči nebo chod domácnosti

- používat veřejná místa a služby

- získat nebo udržet kontakt s přáteli nebo rodinou

- uplatňovat svá práva a nároky

 

Do této skupiny uživatelů patří:

   • Senioři
   • Osoby se zdravotním postižením (nad 40 let)

 

Pečovatelská služba není určena:

   • osobám  jejichž zdravotní stav může způsobit takové projevy chování, že tyto osoby mohou ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance, nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnit poslání pečovatelské služby, nebo by mohlo dojít k poškození zdraví toho, kdo službu přímo poskytuje
   • jestliže z důvodu bezpečnosti uživatele je třeba vytvořit zvláštní podmínky, které poskytovatel nemůže zajistit. Zvláštními podmínkami se v tomto případě rozumí zejména potřeba omezení uživatele v jeho pohybu.
   • osobám, které mají nepřizpůsobivé chování
   • osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služeb, které PS provozuje a porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy
   • osobám, které nespadají do vymezeného okruhu osob v souladu s registrem poskytovatelů
   • osobám, které nežijí na k.ú. Velkého Šenova
   • osobám, jejichž zdravotní stav se v průběhu poskytování pečovatelské služby zlepší natolik, že není důvod k poskytování sociální služby
   • rodinným příslušníkům uživatelů služby
   • osobám závislým na alkoholu nebo drogách, agresivním nebo osobám s nejvyšším stupněm závislosti na péči jiné osoby, která vyžaduje každodenní pomoc ve většině úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, pokud žije osaměle a nemůže současně využívat pomoc rodiny, jiných osob či jiné služby (např. denní stacionář, odlehčovací službu, tísňovou péči) nebo domácí ošetřovatelskou péči

1.4  Zásady sociální služby

Služba je poskytována v souladu:

 • se zákonem 108/ 2006 Sb. o sociálních službách ve znění později přijatých novel
 • s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
 • metodikami, které má poskytovatel za účelem poskytování sociálních služeb písemně vypracované a přístupné všem zaměstnancům.
 • domovním řádem, veřejně přístupným všem obyvatelům i zaměstnancům
 • etickým kodexem sociálního pracovníka, který stanovuje základní pravidla chování pracovníků pečovatelské služby.

 

Poskytovatel služby:

 • respektuje, zachovává a chrání důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, společenský, duševní či tělesný stav a ekonomické postavení
 • zachovává nestrannost a rovnost bez diskriminace (přístup stejné kvality k osobám rozdílného vyznání, rasy, pohlaví, sociálního statusu atd.), a to jak k uživatelům, tak i k rodinám a rodinným vztahům uživatele
 • respektuje nároky a přání uživatele, týkající se vlastního sociálního prostředí, jeho potřeb a svobodné volby
 • poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb uživatele, které jsou postaveny především na jeho schopnostech a možnostech
 • respektuje individualitu každého jedince
 • podporuje samostatnost a soběstačnost každého uživatele
 • spolupracuje s rodinou uživatele nebo jeho blízkými
 • dbá na transparentnost, srozumitelnost a komplexnost poskytovaných informací o pečovatelské službě
 • dbá na odbornou způsobilost a lidský přístup pracovníků při výkonu práce
 • považuje všechna sdělení klientů za důvěrná         

služba je založena na smluvním vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem