Personální zajištění

Organizační schéma pečovatelské služby Velký Šenov

 

Poskytovatel sociálních služeb – Dům s pečovatelskou službou
Organizační složka Města Velký Šenov

Mgr. Hana Andělová
Vedoucí pečovatelské služby
(§109)

Andrea Gothová
Pracovník v sociálních službách
(§116, odst.1 písm.c)

 

Zřizovatel - Městský úřad Velký Šenov

Mgr. Marcela Boháčová 
Starostka Města Velký Šenov

Bc. Karel Hanisch
Místostarosta Města Velký Šenov

 

 


 

Struktura týmu pečovatelské služby:

 

Místostarostka Města Velký Šenov

Metodicky řídí a kontroluje všechny pracovníky pečovatelské služby. Prošetřuje a vyřizuje stížnosti podané na kvalitu či způsob poskytování pečovatelské služby, zajišťuje finanční zabezpečení provozu pečovatelské služby a finančním kontrolu.

 

Vedoucí Domu s pečovatelskou službou

Je odpovědná za činnost pečovatelské služby. Je pověřena podepisovat Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče (dále jen Smlouvy) jménem poskytovatele. Vyřizuje administrativní záležitosti spojené s místním šetřením před uzavřením Smlouvy se zájemcem, kontroluje správnost vyplnění výkazů o provedených úkonech pečovatelské služby u jednotlivých příjemců služby a vyřizuje další administrativní záležitosti, společně s příjemcem služby plánuje průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti příjemce a společně s příjemcem průběžně, nejméně však jednou za 6 měsíců hodnotí, zda jsou tyto cíle naplňovány. Provádí výpočet částky, která má být jednotlivým příjemcům služby měsíčně účtována, předkládá tento výpočet příjemcům a vybírá od nich příslušnou hotovost. Zajišťuje chod Domu s pečovatelskou službou.

 

Pečovatelka v Domě s pečovatelskou službou

Provádí úkony pečovatelské služby dohodnuté ve smlouvách s jednotlivými příjemci služby, vede výkazy o provedených úkonech pečovatelské služby, zajišťuje úklid společných prostor DPS, dbá o nezbytnou údržbu zeleně v celém areálu DPS.