Etický kodex

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

Základní ustanovení:

 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 2. Posláním organizace je umožnit seniorům a zdravotně postiženým setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, usnadnit jim život v jejich nepříznivé situaci a žít běžným způsobem života.
 3. Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod, Ústavě ČR, Chartě lidských práv Spojených národů a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání, které se od těchto dokumentů odvíjejí.
 4. Pracovníci pomáhají jednotlivcům i skupinám svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků
 5. Pracovníci dávají přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.

 

I. Etické zásady pracovníků pečovatelské služby ve vztahu ke klientům:

 1. Sociální pracovník pomáhá lidem, kteří pomoc potřebují, bez ohledu na jeho původ, národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci společenské postavení, zdravotní stav, sexuální orientaci a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 2. Podporuje své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.
 3. Chová se zdvořile a respektuje jedinečnost každého člověka s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reaguje na jeho potřeby.
 4. Respektuje důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytuje žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat klientovu důvěru a závislost.
 5. Bere každého člověka vždy jako rovnocenného partnera, který spolurozhoduje a podle úrovně svých fyzických a psychických sil se také spolupodílí na poskytování služeb.
 6. Podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od vlastní instituce, ale i z ostatních příslušných zdrojů
 7. Je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud klientovi nemůže poskytnout službu sám, předá mu informace o dalších formách pomoci.
 8. Nevyžaduje ani nepřijímá dary ani žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi či žadateli nebo jež by mohlo být považováno za odměnu za práci, která je jeho povinností.

 

II. Etické zásady pracovníků pečovatelské služby ve vztahu k zaměstnavateli:

 1. Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému zaměstnavateli, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co nejvyšší.
 2. řídí se všemi směrnicemi a dalšími platnými předpisy organizace
 3. Jsou povinni chovat se k majetku organizace tak, aby nedošlo k jeho zcizení nebo poškození.
 4. Pokud si pracovník není jist, zda činnost kterou klient požaduje,  je slučitelná s výkonem práce v organizaci,  projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 5. Pracovníci respektují a dbají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 6. Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace a v maximální míře se snaží zabránit jakékoliv činnosti, která by poškozovala dobré jméno organizace i v mimopracovní době
 7. Pracovníci jsou povinni dbát o svůj odborný růst, odpovídají za své celoživotní vzdělávání a udržují svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.
 8. Zaměstnanec neřeší s uživatelem interní problémy organizace.
 9. V souvislosti s výkonem zaměstnání zaměstnanec nesmí vyžadovat ani přijímat soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit jeho rozhodování či způsob poskytování služby a narušit profesionální přístup ke svým povinnostem.
 10. Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.

 

III. Etické zásady pracovníků pečovatelské služby ve vztahu ke svým spolupracovníkům:

 1. Pracovníci se vůči sobě chovají čestně, slušně a korektně, kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy před klientem či žadatelem o službu.
 2. Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.
 3. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných  pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.

 

IV. Etické zásady pracovníků pečovatelské služby ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 1. Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 2. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod.
 3. Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním.
 4. Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.
 5. Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.
 6. Sociální pracovník spolupracuje se školami sociální práce, aby podpořil studenty sociální práce při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti.

 

V. Etické zásady pracovníků pečovatelské služby ve vztahu ke společnosti

 1. Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.
 2. Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní.
 3. Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.
 4. Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.
 5. Sociální pracovník požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.

 

Závěr:

Etický kodex je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Vydáním etického kodexu vzniká všem pracovníkům DPS povinnost prokazatelně se s tímto kodexem seznámit. A kdykoliv umožnit těmto pracovníkům do etického kodexu nahlédnout.

 

Účinnost nařízení:

Etický kodex byl schválen RM č. 133/I/36   dne   28.2.2018 a nabývá účinnosti dnem schválení