Žádost o sociální službu

Průběh jednání se zájemcem o službu

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti občana nebo osoby blízké, jím pověřené. 

Žádost lze podat na sídle firmy, v kanceláři vedoucí DPS a to v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod.

Na základě tohoto požadavku je pak provedeno šetření v domácím prostředí uživatele, jehož cílem je posouzení individuálních potřeb a rozsahu poskytování sociální služby s ohledem na jeho osobní cíle, požadavky a očekávání v souvislosti na možnostech, schopnostech a přání osoby.

Dle takto zjištěných skutečnosti se vypracuje plán poskytované pečovatelské služby.  Plán zahrnuje čas, rozsah, způsob, průběh a frekvenci poskytovaných úkonů, které jsou pak uvedeny ve smlouvě.

S uživatelem je pak uzavřena smlouva o poskytování a úhradě pečovatelské služby.

Na základě uzavřené smlouvy je zahájeno poskytování předem dohodnutých služeb, o jejichž průběhu je veden odpovídající záznam.

Služby jsou poskytovány ve sjednaném rozsahu, v odpovídající kvalitě a v souladu se standardy kvality. V opačném případě má občan právo podat stížnost či odstoupit od smlouvy.
Pečovatelské služby a úkony jsou poskytovány v pracovní dny a to v pracovní době od 6.30 do 15:00 hodin. Počet poskytovaných služeb se řídí kapacitou pracoviště.

Smlouvu o poskytování služby nelze uzavřít se zájemcem, který nespadá do cílové skupiny poskytovatele, poskytovatel má naplněnu kapacitu nebo poskytovatel tyto služby neposkytuje.

 

Smlouva o poskytování služby zaniká:

 • přestěhováním uživatele mimo oblast působení poskytovatele
 • umístěním uživatele do ústavního zařízení
 • úmrtím uživatele
 • ukončením na vlastní žádost uživatele (i bez udání důvodu)

 

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy když:

 • uživatel nezajistí podmínky ve své domácnosti k bezpečnému průběhu poskytování služby
 • uživatel se k pracovníkům PS chová agresivně nebo způsobem ohrožujícím jejich zdraví
 • uživatel neuhradí bez závažného důvodu poskytnuté služby ve stanoveném termínu
 • uživatel využívá poskytované služby ve prospěch jiné osoby, která na ně nemá nárok
 • uživatel déle než 1rok služeb PS nevyužívá
 • zdravotní stav uživatele se natolik zhorší, že není možné v rámci provozu zajistit odpovídající péči
 • uživatelův zdravotní stav se zlepší a přestane spadat do cílové skupiny poskytovatele